Breaking News
Home / ข่าว / ONAB AWARDS / โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARD)

โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARD)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARD) ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARD) ประจำปี ๒๕๕๗ โดยในส่วนกลางเปิดให้ลงคะแนน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐น. – ๑๔.๐๐น. ซึ่งในส่วนกลางมี นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดหีบนับคะแนน และส่วนภูมิภาคกำหนดวันลงคะแนนเป็น ๒ รอบ รอบที่ ๑ ในวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และรอบที่ ๒ ในวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

โดยจะจัดพิธีมอบรางวัล “ONAB AWARD” ให้บุคลากรที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละระดับ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

{gallery}1_NewS/Images000031{/gallery}

Check Also

รายชื่อและประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ONAB AWARDS รอบที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)

รายชื่อและประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ONAB AWARDS รอบที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)