Breaking News
Home / ข่าว / พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า / พิธีแถลงข่าว โครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม

พิธีแถลงข่าว โครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม


เยาวชน เป็นความหวังของสังคมอนาคต จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ควรได้รับการศึกษาอบรมพัฒนากาย วาจา ใจ ให้เป็นคนดีมีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีสติยับยั้งจิตใจ ละอายต่อการทำบาป ละเว้นความประพฤติที่ไม่เหมาะสม สำนึกในกิริยามารยาทของตนเองอยู่เสมอ การสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เพื่อสำรวมกาย วาจา ใจ เมื่อฝึกบ่อย ๆ จิตจะมีสมาธิ จิตจะมีพลัง มีสติ เกิดปัญญา สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขได้ รู้จักใช้ชีวิตเพื่อทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ดังนั้น จึงได้จัดโครงการประกวด “สวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม” ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จากวันแม่สู่วันพ่อ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัยแก่เยาวชนไทย ตามหลักไตรสิกขา เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้ตระหนักและอนุรักษ์วัฒนธรรมตามหลักวิถีไทย วิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันและขยายไปสู่สังคมทั่วประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยรู้จักการอ่านออกเสียง และใช้ภาษาไทย บาลี อย่างถูกต้อง โดยเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้มีพิธีแถลงข่าวโครงการประกวด “สวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม” ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จากวันแม่สู่วันพ่อ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ นายอำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวยุวดี บุญครอง ประธานกรรมการ บ. เอช พลัส แชนแนล คอร์เปอเรชั่น คุณหญิงุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รองประธานกรรมการอำนวยการ นายโฆษิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการ บ. สปริงส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และ พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ร่วมกันแถลงข่าว ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว             

{gallery}gallery/news959{/gallery}

Check Also

พระพุทธชยันตีปางสมาธิ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดสร้างวัตถุมงคล พระพุทธชยันตี (ปางสมาธิ) เพื่อเป็นที่ระลึกงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2555