Breaking News
Home / ข่าว / โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒,๖๐๐ รูป / พศ.จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

พศ.จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชพุทธชยันตรี ครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในโครงการ “หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ” ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง ศีลธรรม และปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดจากการขาดการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมอย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยเฉพาะสังคมไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมใหม่ ๆ บทบาทและวิถีสังคมไทยเป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมือง ปัญหาต่าง ๆ จึงตกอยู่กับเยาวชนของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนอันเป็นทรัพยากรของชาติ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในการจะดำรงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข จึงจำเป็นต้องนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เป็นบุคลากรที่ดีของชาติ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เยาวชนต้องเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้ ๑๒ ปี มีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลให้เยาวชนหันมาบรรพชาสามเณรน้อยลง เพราะเมื่อจบประถมศึกษาปีที่ ๖ จะต้องศึกษาต่อมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งควรจะร่วมกันสร้างค่านิยมให้ประชาชนส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญในการบรรพชาเป็นสามเณรให้มากขึ้น เพื่อศึกษาเล่าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้เช่นเดียวกับทางโลก

รัฐบาล คณะสงฆ์ จึงได้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นที่พุทธมณฑล เพื่อสมโภชพุทธชยันตรี ครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ ผู้เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงชนชาวไทย พสกนิกรทุกหมู่เหล่า นอกจากเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา และสามเณรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สืบไป
   
โดยเปิดรับสมัครนักเรียนอายุระหว่าง ๑๑ – ๑๔ ปี จำนวน ๒,๖๐๐ คน เข้ารับการบรรพชาสามเณร โดยกำหนดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ และลาสิกขาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รวม ๓๐ วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพุทธมณฑล โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๑๓, ๐ ๒๔๔๑ ๐๙๐๒ นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าว. 

กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

ขอเชิญชวนส่งบุตรหลานเข้าร่วมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

{flv}Novice{/flv}