Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ

ราคากลางซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ

20161214namya_buddhamonthon

Check Also

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง