Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด ๗ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด ๗ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด ๗ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง