Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ / ประกาศฯ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) คลิกที่นี่