Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ / ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ ของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) คลิกที่นี่