Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการ ณ เกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิมล ดร.เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ),พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมีนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการในสังกัด นำชมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ชมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดความสงบสุข ลดความขัดแย้งในสังคม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ถือเป็นโครงการสำคัญของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และคณะสงฆ์จะสานต่อหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และจะขยายให้มีโรงเรียนรักษาศีล ๕ ทั่วประเทศด้วย

ข่าว/ภาพ : ยิ่งยศ ยวนยี พศจ. ร้อยเอ็ด

Check Also

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม บริษัท อิสแวร์ ประเทศสิงคโปร์ จำกัด และบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด ภายใต้โครงการ ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฯ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม …