Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นครราชสีมา

โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นครราชสีมา

จดหมายข่าว พศจ.โคราช | วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ชมรมบวรรักษ์ศีล ๕ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช จัดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นครราชสีมา “สวดมนต์ศีล ๕ โคราช อนุรักษ์เพลงโคราช การแสดงผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
๑. การมอบโล่สวดมนต์ศีล ๕
๒. การรับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ที่มีประสิทธิผล จากพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔
๓. การประกวดการจัดนิทรรศการของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.)ดีเด่น๓๒อำเภอ
๔. การประกวดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๕. การประกวดขับร้องเพลงโคราช เพื่อเชิดชูเกียรติคุณย่าโม/อัตลักษณ์ของชาวโคราช และการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ของชาวโคราช

การดำเนินโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้ยึดหลักการและวิธีการดำเนินงานตามมติมหาเถรสมาคมและยุทธศาสตร์โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของส่วนกลาง เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธของประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนถาวร โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมา มีความปรองดองสมานฉันท์ รักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยเน้นหลักศีล ๕ และหลักธรรม ๘ หัวข้อ ดังนี้ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสัมมาชีพ ด้านสันติสุข ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม และด้านสามัคคีธรรม

พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เมตตาเป็นประธานในพิธีปิด

ชมภาพข่าวได้ที่: https://photos.app.goo.gl/zSlvJO1ac6Km2BmS2

Check Also

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล …