Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562

พิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562

พศจ.ปราจีนบุรี | วันนี้ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิบุูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี เข้าใจในแนวทางการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้น ตรีื โท เอก ในสถานศึกษา เพิ่มขึ้น สามารถนำหลักสูตร
ธรรมศึกษา ไปสอนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อนำหลักธรรมในวิชาธรรมศึกษาไปสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย : พระสอนศิลธรรมในสังกัด มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และคณะครู ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน รวมทั้งส้ิน 472 รูป/คน โดยได้รับความเมตตาจาก พระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ ดร.เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ ให้การอนุเคราะห์
หนังสือหลักสูตร ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในการนี้ นายธวัชชัย ม่วงขาว ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด และเวลา 16.30 น.ได้รับความ
เมตตาจาก พระครูรัตนสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี มอบวุฒิบัตร และปิดโครงการ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2372486136356235&id=100007846149841

Check Also

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม บริษัท อิสแวร์ ประเทศสิงคโปร์ จำกัด และบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด ภายใต้โครงการ ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฯ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม …