Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและพิธีสมโภชข้าวมธุปายาส ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและพิธีสมโภชข้าวมธุปายาส ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง โดยคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จัดพิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและพิธีสมโภชข้าวมธุปายาส ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมือง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำทิศใต้ของประเทศไทย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว หนัก ๑,๔๐๐ กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุงเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๑ ตั้งอยู่ระหว่างศาลากลางจังหวัดพัทลุงกับศาลจังหวัดพัทลุง ในปี ๒๕๕๒ จังหวัดพัทลุงและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญปิดทององค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พร้อมทั้งปรับปรุงศาลาและภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม สมศรัทธา และสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศขึ้นเป็นครั้งแรกและกำหนดจัดงานสมโภชควบคู่กับกับงานกาชาดประจำทุกปี

 

Check Also

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล …