Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดขันตินิวาส บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด , พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ดูแลพิธีการ อำนวยความสะดวกคณะสงฆ์ในพิธี
------------------------------
ข่าว/ภาพ : ยิ่งยศ ยวนยี พศจ.๑๐๑

Check Also

พิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562

พศจ.ปราจีนบุรี | วันนี้ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิบุูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท …