Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / Big Cleaning Day ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

Big Cleaning Day ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพุทธมณฑล ทำความสะอาดคูคลองรอบพุทธมณฑล เป็นต้น

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมแทน ครั้งที่ …