Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อโครงการ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

โครงการเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อโครงการ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

มหาเถรสมาคม โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวโครงการเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อโครงการ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้สื่อมวลชนได้รับทราบและนำเสนอข่าวต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดน่าน
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การเรียนการสอนธรรมศึกษานั้น จะเกิดประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้นำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้แล้วนั้นไปประพฤติปฏิบัติ แม้ว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ทุกข้อ อย่างน้อยการปฏิบัติเพียงหนึ่งหรือสองข้อ ย่อมเกิดประโยชน์มหาศาลต่อตัวผู้เรียนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ จึงขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมเพิ่มมากขึ้น
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดโครงการเปิดสอบ ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อโครงการ “๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ดำรงชีวิตและประกอบหน้าที่การงานโดยยึดหลักคุณธรรมและศีลธรรม ซึ่งก็คือ หลักธรรมาภิบาล และได้ศึกษาเรียนรู้หลักวิชาการพุทธศาสนา ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน เพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมที่ได้ศึกษาแล้วนั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ร่วมกันสร้างสังคมให้มีความสงบสุข ซึ่งจะได้ชื่อว่า สังคมอุดมปัญญาตามแนววิถีพุทธวิถีไทย
ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การเปิดสอบธรรมศึกษา มีขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์ที่ ๑๑ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำหรับในปี ๒๕๖๒ นี้ การสอบธรรมศึกษาได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๙๐ แล้ว ซึ่งจะมีการจัดพิธีเปิดสอบในสนามสอบกลาง ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ -สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษา จำนวนกว่า ๖,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครสอบธรรมศึกษากว่าสองล้านคน โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวน น้อง ๆ เยาวชน ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ที่ได้สมัครเรียนและสมัครสอบธรรมศึกษาได้เข้าสอบ ธรรมศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน

: ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

 

Check Also

สทศ.ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562

📊 สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ URL ด้านล่างนะคะ 👉 สำหรับโรงเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/Announceme…/Login.aspx 👉 สำหรับนักเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/FrEnquireStudentGraph…