Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ อดีตรองเลขาธิการ ก.พ. มาบรรยายเรื่อง “ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี” ส่วนในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก นายกัมปนาท ดาวเรือง บรรยายเรื่อง “การจัดทำโครงการและงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์” ณ โรงแรง เอสดี อเวนิว

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

Check Also

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ …