Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในภาคเช้า นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ และในภาคบ่าย นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ อดีตรองเลขาธิการ ก.พ. มาบรรยายเรื่อง “ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี” ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

Check Also

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ …