Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและศาสนพิธีกร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและศาสนพิธีกร

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและศาสนพิธีกร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในพิธี และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในภาคเช้า นายจำลอง ยิ่งนึก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๙ และคณะ บรรยายเรื่อง งานพระราชพิธีและรัฐพิธี และในภาคบ่าย พลอากาศตรี สุรินทร์ คุ้มจั่น ผู้ทรงคุณวุฒิทหารอากาศ บรรยายเรื่อง การเป็นพิธีกร (โฆษก) ที่ดี และในภาคค่ำ ได้ประชุมกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติการเรื่อง เกี่ยวกับปฏิบัติพิธีสงฆ์ ทำความรู้ความเข้าใจในพิธีสงฆ์ในพิธีต่างๆ โดยวิทยากรจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖๒ คน ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

Check Also

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ …