Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ภายในพุทธมณฑล ในการนี้ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยข้าราชการ ที่เป็นเครือข่ายคุณธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Check Also

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ …