Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แม่กองบาลีสนามหลวง และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท

แม่กองบาลีสนามหลวง และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท โดยจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น มีนักเรียนส่งสอบ ตั้งแต่ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๔ จำนวน ๙๒ รูป และบาลีศึกษา ๑ คน รวม ๙๓ รูป/คน ส่วนจังหวัดชัยนาทนั้น มีนักเรียนส่งสอบ ตั้งแต่ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๔ จำนวน ๑๑๗ รูป อีกทั้ง ยังเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับคณะกรรมการผู้จัดสอบ กรรมการผู้กำกับห้องสอบ นักเรียนผู้เข้าสอบต่อไป

Check Also

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณอาคารลานจอดรถ …