Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่วัดศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร ฝ่ายมหานิกาย จำนวน ๑ ไตร ฝ่ายธรรมยุต จำนวน ๑ ไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
จำนวน ๗๖ ไตร และกระทรวงศึกษาธิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๘๒ ไตร ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดที่จัดโครงการ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ณ วัดศูนย์
กลางในระดับจังหวัด และระดับอำเภอทั่วประเทศ จำนวน ๖,๘๑๐ รูป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …