Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าอาวาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๑

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าอาวาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธานในพิธีประทานประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าอาวาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๑

และประทานพระวโรกาสให้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เฝ้าถวายสักการะ

โดยมีวัดที่เข้ารับแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ๑.อุทยานการศึกษาในวัด จำนวน ๕๔ วัด ๒.วัดพัฒนาตัวอย่าง จำนวน ๒๖ วัด ๓.วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๓๗ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ วัด ทั่วประเทศ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Check Also

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ …