Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถวายรายงานหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยสังเขป ดังนี้ "หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ถือเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งคือ วัดในพระพุทธศาสนาสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนนำในการเผยแผ่หลักธรรม และเป็นศูนย์กลางชุมชน สามารถสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนในทุก ๆ ด้าน ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย ดังนั้น จึงสมควรให้วัดที่มีความพร้อมในตำบลหนึ่ง ๆ จัดตั้งเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เพื่อทำหน้าที่อบรมและดำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในตำบลนั้น ๆ ปัจจุบันมีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ จำนวน ๖,๐๓๙ หน่วย"

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ๒.เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน อันจักนำไปสู่การพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชุมชน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …