Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก Internationally-recognized the Day of Vesak ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ
ติดต่อสอบถาม ๐๒ - ๔๔๑ - ๗๙๖๖

พระคติธรรม เนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่

ร่างกำหนดการ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมแทน ครั้งที่ …