Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง

รัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จ.ระยอง

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดระยอง นำโดย พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการกิจกรรม ขับเคลื่อนโครงการ และรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นเกราะป้องกันภัยให้ชีวิตและครอบครัวภายใต้คำขวัญโครงการ “มีศีล มีสุข สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สันติสุข” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนภารกิจของคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางศีล ๕ เพื่อสร้างสังคมให้เป็นคนดี มีศีลธรรม รักในสถาบันชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พิธีปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รุ่นที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) …