Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโดยสังเขปว่า

“ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของคณะสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนถ้าปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับ สำนักนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นโดยส่วนกลางขอความเมตตาอนุเคราะห์เจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา และในส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นมัสการเจ้าคณะจังหวัดเพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้ปฎิบัติหน้าที่สอน ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนด จำนวน ๒๐๐ รูป เข้ารับการอบรม ณ วัดนวลจันทร์ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ โดยครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งได้รับการถวายค่าตอบแทนเป็นรายปี จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อปี”

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …