Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลศิริราช หอประชุมราชปนัดดาสิรินธร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

            มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รัฐบาล คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร นำพุทธศาสนิกชน สวดฉันท์บทพิเศษที่มหาเถรสมาคมแต่งขึ้นใหม่ ถวายพระพรในหลวง เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ พร้อมชวนชาวไทยสวดพร้อมพระสงฆ์ทุกวัดหลังทำวัตรเย็นตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช หอประชุมราชปนัดดาสิรินธร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาสวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย มีพลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณะบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนโรงพยาบาลศิริราช คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า ๕๐๐ รูป นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนเข้าร่วมพิธีกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งพิธีเริ่มด้วยพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาสวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลฯ จากนั้น พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาสวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มอบน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณะบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนโรงพยาบาลศิริราช นำทูลเกล้าถวาย เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลสืบไป

การสวดมนต์ครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ : วนิช บุญมี

ข่าว : วนิช บุญมี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …