Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รัฐบาล คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร นำพุทธศาสนิกชนกว่า ๗๕๐ รูป/คน สวดฉันท์บทพิเศษที่มหาเถรสมาคมแต่งขึ้นใหม่ ถวายพระพรในหลวง เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ พร้อมชวนชาวไทยสวดพร้อมพระสงฆ์ทุกวัดหลังทำวัตรเย็นตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ฯพณฯ นายสุวพันธุ์ ตัวยุวรรธนะ นายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่านฆราวาส พร้อมด้วยนาย พนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร  ถวายการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระสังฆาธิการ และพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน มาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

การสวดมนต์ครั้งต่อไปจะจัดขึ้น วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลศิริราช หอประชุมราชแพทยาลัย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์ …