Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบวุฒิบัตรข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒

พิธีมอบวุฒิบัตรข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร ประดับเข็มตราสัญลักษณ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ผ่านโครงการอบรมโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …