Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเปิดประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเปิดประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการจัดพิธีฯ ครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อาราธนาเลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าสำนักเรียนในส่วนกลาง เลขานุการเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง รวมทั้งเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้สนองงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๕๐ รูป/คน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

 

Check Also

(ภาษาไทย) พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

Sorry, this entry is only available in Thai.