Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบตราตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

พิธีมอบตราตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" มอบตราตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เพิ่มเติม วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …