Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / (ภาษาไทย) พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

(ภาษาไทย) พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

Sorry, this entry is only available in Thai.

Check Also

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เว็บไซต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒