Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปิดโครงการการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วปะเทศ

พิธีปิดโครงการการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วปะเทศ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๑๓ เมตตาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วปะเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ โดยในพิธีนายณรงค์ ทรงอารามณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๘๐๐รูป ซึ่งเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจากทั่วประเทศ การดำเนินกิจกรรมภายใต้การดำเนินโครงการนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการสนับสนุนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,การบรรยาย เรื่องบทบาทและภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดย พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ,กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ,การบรรยาย เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดย พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง , การบรรยาย แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน , การเสวนา เรื่อง การเผยแผ่งาน อ.ป.ต. โดยผู้แทนพระเถระ ๔ ภาค

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี …