Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีปิดการแข่งขันทักษะ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พิธีปิดการแข่งขันทักษะ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบโล่รางวัลแก่สามเณรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการประเภทต่าง ๆ จำนวน ๑๕๓ รูป ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน
สำหรับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๐ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ กลุ่ม มีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสามเณรนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๒,๐๐๐ รูป/คน
มีกิจกรรมแข่งขันทั้งสิ้น ๕๑ รายการ ๑๕๓ รางวัล ประกอบด้วย การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสามัญ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันแต่งบทกลอน การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย การแข่งขันทำหนังสั้น และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการของครูและสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ
ด้านพระพรหมมุนี ประธานปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ให้โอวาทมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อจบการศึกษา หากยังอยู่ในเพศของบรรพชิต ก็ขอให้มีคุณค่ากับพระศาสนา แต่ถ้าหากลาสิกขาออกไปอยู่ในเพศของฆราวาส ก็ขอให้มีคุณค่าต่อประเทศชาติ และขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้”

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

(ภาษาไทย) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

Sorry, this entry is only available in Thai.