Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ

วันนี้  (วันจันทร์ ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพระดำรัส ดังนี้

"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันนี้

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยทรงนำหลักธรรมมาสั่งสอนแก่ชาวโลก เพื่อความสุขสงบและความเจริญ ทั้งแก่บุคคลผู้ปฏิบัติและแก่สังคมส่วนรวม การที่ชาวพุทธในทุกส่วนทุกภูมิภาคของโลก ได้อุตสาหะมาร่วมประชุมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งหาทางเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น นับเป็นการบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกโดยแท้ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่ง ในกิจอันเป็นกุศลทั้งนี้ทุกประการ

ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๒ ณ บัดนี้."   

ชมภาพการประชุมได้ที่เว็บไซต์ มจร http://gallery.mcu.ac.th/

Check Also

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ …