Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ — ที่ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ — ที่ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ รวมจำนวน ๖,๘๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า ๘,๓๘๒ คน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะเวลา ๑๕ วัน โดยยึดแนวทางการจัดทำหลักสูตรตามหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา สำหรับผู้บวชระยะสั้น ๑๕ วัน และเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมของโครงการฯ ให้พระภิกษุผู้บรรพชาอุปสมบทในโครงการฯ ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๑๐ คาบ ของตารางเรียนในหลักสูตรฯ หลักธรรมขั้นพื้นฐาน และเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นแนวปฏิบัติขณะอยู่ในสมณเพศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน …