Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข้าราชการระดับชำนาญการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ หออัครศิลปินและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

ข้าราชการระดับชำนาญการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ หออัครศิลปินและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำคณะผู้อบรมฯ ศึกษาดูงาน ณ หออัครศิลปินและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

สำหรับ หออัครศิลปิน เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ ในฐานะทรงเป็น “อัครศิลปิน” และพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็น “วิศิษฎศิลปิน” รวมถึงแสดงนิทรรศการประวัติผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดงพร้อมนำเสนอนิทรรศการผ่านสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย อาทิ ภาพยนต์ ๓ มิติ และดนตรี ๓ มิติ ฯลฯ

และจากนั้นเดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เป็น ๑ ใน ๑๒ โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง และตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา สำหรับประชาชนชาวไทยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยา อันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
โดยภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ประวัติกรมทรัพยากรธรณี,ห้องนิทรรศการธรณีวิทยาทั่วไป,ห้องนิทรรศการ ธรณีวิทยาประเทศไทย,ห้องนิทรรศการทรัพยากรธรณี,สวนดึกดำบรรพ์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสภาพแวดล้อมและไดโนเสาร์จำลองซากดึดำบรรพ์ (Fossil) ไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทยหุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธ์ุไทย และสัตว์ดึกดำบรรพ์อื่นๆ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

Check Also

กฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันเสาที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา …