Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. .... ไปดำเนินการจัดทำตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จัดทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. .... โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป พระภิกษุ สามเณร สามารถแสดง
ความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.onab.go.th ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเว็บไซต์
www.lawamendment.go.th ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หรือผ่านทางโทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๔๘
เพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....
ประกอบการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป

Download ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ. ....   คลิกที่นี้

Check Also

กฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันเสาที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา …

21 Connents

 1. อยากให้ผ่านเพราะจะได้มีการพัฒนาระบบการศึกษาของสงค์ให้เท่าเที่ยมกับโรงเรียนภายนอก

 2. การทำงานต่างๆ จะได้เป็นระบบมากขึ้น

 3. การทำงานต่างๆ จะได้เป็นระบบมากขึ้น

 4. เป็นสมครวจะมี พรบ. เพื่อจะเป็นการพัฒนาการศึกษาขอสงฆ์

 5. การทำงานต่างๆ จะได้เป็นระบบมากขึ้น

 6. เห็นด้วยที่จะ พรบ.

 7. เห็นชอบกับร่างพรบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม คะอยากให้มีเพราะเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา

 8. เห็นด้วยที่ต้องมี พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
  พ.ศ. …. เป็นอย่างยิ่ง

 9. เห็นด้วยที่ต้องมี พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
  พ.ศ. …. เป็นอย่างยิ่ง เพืีอความถูกต้อง

 10. เห้นด้วยกับ พรบ. พระปริยัติธรรม เพื่อที่จะได้พัฒนาการศึกษาของพระเณรให้มีมาตร และคุณภาพยิ่งขึ้นไป

 11. เห็นด้วยกั พรบ. การศึกษาของสงฆ์ การศึกษาจะได้ทัดเทียมกัน

 12. ชินวัตร

  เห็นด้วยอย่างยิ่ง

 13. เห็นด้วยครับ กับ พรบ.พระปริยัติ ผมจะได้มีพรบ กับเขา

 14. เห็นด้วยครับ กับ พรบ.พระปริยัติฯ

 15. เห็นด้วยครับ กับ พรบ.พระปริยัติ

 16. เห็นด้วยครับ กับ พรบ. นี้เพื่อที่ได้มีศาสนทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนา

 17. กิตติพัฒน์

  เห็นด้วยที่จะมี พรบ. พระปริยัติธรรม ครับ

 18. เป็นร่าง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาที่ดี และควรมีคู่กับการจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เพราะการจัดการศึกษาของสงฆ์จะได้ก้าวหน้าไม่ล้าหลังหรือติดขัด กับการศึกษาเดิมๆที่ไม่มีทิศทาง จัดการศึกษาซะแปะซะปะไม่เป็นไปตามกฎหมาย ถ้าหากร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ผ่านไปได้ในการพิจารณา ถือว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งต่อพุทธศาสนา ในการดำรงค์รักษาสืบทอดพุทธศษสนา ตลอดถึงเกิดความมั่นคงเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษา

 19. รัฐภูมิ ณ หนองคาย

  ดีที่สุด เห็นชอบให้มี พรบ.ครับผม

 20. พระครูพนมปรีชากร

  เห็นชอบกับ พรบ ฉบับนี้ครับ เพื่อพระศาสนา เพื่อการศึกษา และเพื่อศาสนทายาท ให้มีคุณภาพมั่นคงแก่พระศาสนาต่อไป

 21. เห็นด้วยกับร่าง พรบ การศึกษาคณะสงฆ์ฉบับนี้คับ