Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
“๔๘ ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย”
48 years of the Educational and practicing ways for Thai society
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Check Also

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณอาคารลานจอดรถ …