Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีของพระภิกษุที่ปฎิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีของพระภิกษุที่ปฎิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในรอบปีของพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมด้วยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมในพิธี

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผุ้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานความว่า

“งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นภาระงานที่มีขอบข่ายกว้างขวาง พระภิกษุผู้ทำหน้าที่
เผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ และประกอบด้วยศีลาจารวัตรเป็นที่ศรัทธาเสื่อมใสของประชาชนแล้ว ต้องมีความเสียสละมีความอดทนต่อความยากลำบาก โดยเฉพาะ พระภิกษุที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของประเทศ ในพื้นที่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ และพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งพื้นที่ประสบปัญหาอันจะก่อให้เกิด
ความวุ่นวายสับสนและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงส่งเสริมสนับสนุนพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ ดังกล่าว
ที่เรียกว่า พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ให้ทำหน้าที่เผยแผ่หลักพุทธธรรม ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แต่ด้วยสภาพสังคมที่มีความซับซ้อนและแตกต่างกัน ทำให้พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ควรมีการปรับเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะหน่วยงานของรัฐที่รับสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา มีความจำเป็นที่จะต้องปรับกระบวนงานหรือวิธีการสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน
จึงจัดการประชุม เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีของพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้พระภิกษุที่ปฏิบัติงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ได้รับทราบนโยบายในการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน กำหนดมาตรฐานการทำงานและแผนการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยต่อไป
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ
จาก ๒๒ จังหวัด จำนวน ๓๐๐ รูป”

ในการนี้ นางรพีวรรณ บำรุง ผอ.กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก นครพนม น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา เลย ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สุรินทร์ และหนองคาย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช …