Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Check Also

กฐินพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันเสาที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา …