Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓

การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ, โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิทธา มูลหงษ์ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พิธีปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รุ่นที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) …