Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะทำงานการจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การประชุมคณะทำงานการจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน การจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ
สำหรับการจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้หน่วยงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับทราบแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งประเด็นข่าว และการรายงานประเด็นข่าวของหน่วยงาน เพื่อให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างทันการณ์ โดยการนำแอพพลิเคชั่นมาตอบโจทย์การสื่อสารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. ในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …