Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กฐินพระราชทาน วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง

กฐินพระราชทาน วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง

กฐินพระราชทาน วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง
เมื่อ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย
ซึ่งที่ชุมนุมสงฆ์มีมติให้ พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นผู้รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดหนองคายร่วมพิธี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ …