Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร / ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 336/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) คลิกที่นี่