Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร / คำสั่งย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 153/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓) คลิกที่นี่