Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากโฆษก พศ. / วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ  หรือตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน  ๖ ของทุกปี ซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาส คือ มีเดือนแปดสองหน จะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ ความสำคัญของวันดังกล่าว คือ เป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง ๓ วัน เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งของพระมหาบุรุษผู้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลก ไม่มีศาสดาองค์ใดหรือศาสนาใดจะมีความอัศจรรย์เช่นนี้ โดยทั้ง ๓ วัน  มีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปี แต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ เหมือนกันทั้ง ๓ วัน ดังนั้น ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๔๒  องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา ของทุกปี

ทั้งนี้  ในส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก รัฐบาล และคณะสงฆ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติดังกล่าว ประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา อีกทั้ง
องค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะ  หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา  ได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสันติภาพ และสันติสุข จึงได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘  ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศ  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๕๘  กำหนดจัดกิจกรรม  ดังนี้

ในส่วนกลาง

ณ พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์  องค์กร  มูลนิธิ  สถานศึกษา  และส่วนราชการต่าง ๆ จัดกิจกรรม  ณ  พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่  ๒๘  พฤษภาคม –๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย
-    การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์  สามเณร  และคฤหัสถ์ จำนวน ๒,๐๐๐ รูป /คน
-    การบรรยายธรรม  การแสดงพระธรรมเทศนา  การถวายสังฆทาน
-    การเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธโลก  ในวันที่ ๓๐พฤษภาคม ๒๕๕๘
-    การทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน  ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
-    การแสดงนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา  นิทรรศการศีล ๕ และนิทรรศการแผนแม่บทการพัฒนาพุทธมณฑล

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  องค์กรภาคเอกชน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา  ประจำปี ๒๕๕๘   ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม -ราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๕๘  ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐ น.  

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และนำผู้นำชาวพุทธนานาชาติ  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  และเวียนเทียน  ณ พุทธมณฑล  ในวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๗.๐๐  น.  

นอกจากนี้ วัดในกรุงเทพมหานคร  ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกด้วยเช่นกัน  เช่น  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ   วัดสระเกศราชวรวิหาร วัดพิชยญาติการาม เป็นต้น

ส่วนภูมิภาค

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  เจ้าคณะจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรทางศาสนาต่าง ๆ  ภายในจังหวัด  ได้กำหนดจัดกิจกรรม  ณ สถานที่ราชการ  วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด และวัดทุกวัด กิจกรรมประกอบด้วย

-    การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์  และคฤหัสถ์
-    การสนทนาธรรม  การอภิปรายธรรม  การแสดงพระธรรมเทศนา
-    การเจริญพระพุทธมนต์  การทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทาน และการเวียนเทียน
-    การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา

นายดำรงค์  สอนอ้น
ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้  สำนักงานพุทธมณฑล  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Email: damrongson@gmail.com
ติดตามและส่งข้อมูลข่าวสารโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Email : buddhismspokesman@hotmail.com
Facebook : ชื่อโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘

Check Also

แถลงข่าวเรื่อง การเช่าที่ดินวัดต้นปุ๋น (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าวเรื่อง การเช่าที่ดินวัดต้นปุ๋น (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่