Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากโฆษก พศ. / มหาเถรสมาคมเรียกประชุมพระสังฆาธิการ

มหาเถรสมาคมเรียกประชุมพระสังฆาธิการ

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมลงมติอนุมัติโครงการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  กำหนดจัดประชุม ณ หอประชุมพุทธมณฑล ภายในพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีพระสังฆาธิการทั้งธรรมยุตและมหานิกาย เข้าร่วมประชุม  จำนวน ๒๕๐ รูป

วัตถุประสงค์ของการประชุม ระบุว่าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ และการศาสนสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสังฆาธิการในการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ และการพระศาสนา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบแนวนโยบายในการบริหารปกครอง การพัฒนาวัด งานด้านอื่น ๆ อันจะเป็นผลดีต่อกิจการคณะสงฆ์และการศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ได้รับมอบภารกิจจากมหาเถรสมาคมให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมพระสังฆาธิการในครั้งนี้ คาดหวังว่าพระสังฆาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่าง ๆ จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ยังมีประเด็นที่พระสังฆาธิการต้องนำมาพูดคุยกันในวันประชุมดังกล่าว อาทิ เรื่อง การจัดการทรัพย์สินของวัดหรือพระสงฆ์ที่มีผู้มองว่ายังมีการบริหารจัดการอย่างไม่โปรงใส  มีการโกงกินเบียดเบียนทรัพย์สินของพระพุทธศาสนามาเป็นประโยชน์ส่วนตนอย่างเนิ่นนาน เรื่องปัญหาพระภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย นำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธา เรื่องการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางจริงหรือไม่ พุทธจักรกำลังอ่อนแอถูกบ่อนทำลายจริงหรือเปล่า เรื่องเหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องนำมาพูดกันอย่างจริงจัง

การประชุมพระสังฆาธิการ  ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายนนี้ เริ่มต้นด้วยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดประชุม  นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  บรรยายพิเศษ ต่อจากนั้นเป็นการประชุมสัมมนากันในประเด็นเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์  มติมหาเถรสมาคมและการขับเคลื่อนงานพระศาสนาตามมติมหาเถร-สมาคม  ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ช่อง ๑๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดร.สมชาย   สุรชาตรี
ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Email : surachatri@yahoo.com
Email : buddhismspokesman@hotmail.com
โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Facebook : ชื่อโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘

Check Also

แถลงข่าวเรื่อง การเช่าที่ดินวัดต้นปุ๋น (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าวเรื่อง การเช่าที่ดินวัดต้นปุ๋น (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่