Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ (page 45)

บริการของสำนักพุทธ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้เปลี่ยนวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้เปลี่ยนวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อมูลการขอหนังสือรับรองเปลี่ยนวิซ่า   คลิกที่นี่ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนวิซ่า                         คลิกที่นี่

Read More

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ   คลิกที่นี่  

Read More

แบบฟอร์มขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทสามัญศึกษา

แบบฟอร์มขอความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทสามัญศึกษา  คลิกที่นี่  

Read More

ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบให้สำนักงานพุทธมณฑล  จัดอบรมคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน  เพื่อให้อบรมคุณธรรมและจริยธรรม  คลิกที่นี่  

Read More