Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ (page 40)

บริการของสำนักพุทธ

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระราชพิพัฒนาภรณ์ (ผัน ปสนฺโน น.ธ.เอก) วัดทรายขาว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ๑.๒ พระราชวิมล (กฤช กิตฺติวํโส ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก) วัดชนะสงคราม แขวงวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ๑.๓ พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ. ๙ ป.วค. พธ.บ. ศษ.บ.) วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง …

Read More

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระราชปริยัตยาทร (น้อย ญาณวุฑฺโฒ น.ธ. เอก) วัดมหาชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม๑.๒ พระมหาเคลิ้ม สุนฺทโร วัดแจ้ง ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางคล้า๑.๓ พระครูสิริธรรมาภิวัฒน์ (เซือง สิริธโร) วัดบางพะเนียง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต๑.๔ พระครูอุดมสีลวัตร (ขุน เขมกาโม) วัดหนองหัวลิงใน ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพลี๑.๕ พระครูสุวรรณธรรมรังษี (ทองหล่อ ปภากโร) …

Read More

คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต

คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต โดย สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More