Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ (page 40)

บริการของสำนักพุทธ

ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระธรรมนันทโสภณ วัดพระธาตุช้างค้ำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน๑.๒ พระครูสังวรสมณคุณ วัดม่วงคำ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาตาล๑.๓ พระครูรัตนวิหารกิจ วัดคีรีวิหาร ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลส่องดาว๑.๔ พระครูสุขุมธรรโมภาส วัดหนองบัว ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองห้าง ๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/ต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้ ๒.๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๕๕ รูป ดังนี้       ๑. พระครูวรธรรมานุกิจ วัดเมืองใหม่ อำเภอเมืองลพบุรี …

Read More

ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระพิศาลพัฒนโสภณ วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง๑.๒ พระครูสิริวัชรสาคร วัดปากอ่าวบางตะบูน ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางตะบูน๑.๓ พระครูสุนทรธรรมพินิจ วัดชัยเฉลิมมิตร ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคชสิทธิ์๑.๔ พระครูโสภิตวิหารคุณ วัดกลาง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนครหลวง๑.๕. พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ วัดหนองสุ่ม ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี๑.๖ พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล น.ธ. เอก) วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว …

Read More

ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก คบ. รป.ม. กศ.ม.) วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ/ต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ดังนี้ ๒.๑ อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ จำนวน ๗ รูป ดังนี้       ๑. พระครูพิสิฐสรภาณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดพุทธภาสสามัคคีประชาวราราม เมืองสตาวังงาร์ ประเทศนอร์เวย์       ๒. พระมหาเด่น …

Read More

ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระครูอุดมธัมโมภาส (สว่าง ฐิตธมฺโม ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก) วัดพรหมเสนาราม ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธรรมยุต)๑.๒ พระครูสุทธิพรหมคุณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม น.ธ. เอก) วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต)๑.๓ พระครูศรีจริยาภรณ์ (ชรัช อุชุจาโร ป.ธ. ๖ น.ธ. เอก …

Read More