Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ (page 30)

บริการของสำนักพุทธ

ปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ปี ๒๕๕๖

ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖  ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน ข้อมูลจาก : กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม   С одной "Скачать проигрыватель amp"стороны плантации лежала широкая равнина, поросшая густой травой. Несмотря на то "Калининградская область карта скачать"что Кассий Колхаун, так же как и Морис Джеральд, сравнительно недавно появился в поселке,-причем Морис только время от времени приезжал …

Read More

ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๕๕

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๕๕

Read More

ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ดังนี้ ๑.๑ อนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ จำนวน ๔ รูป คือ       ๑. พระราชปัญญาโสภณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร        ๒. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร       ๓. พระครูศรีวิเทศวรธรรม วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร       ๔. พระมหาปิยะ ฐิติปิโย วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๒. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติดังนี้ ๒.๑ เห็นชอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช …

Read More

ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๕

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระภิกษุและพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี (ป.ธ. ๙ ป.บส.) วัดตะพานหิน ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร๑.๒ พระครูพิศาลจริยคุณ (สุรินทร์ เขมภูสิโต น.ธ. เอก) วัดบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร๑.๓ พระศรีศาสนโมลี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ. ๙) วัดโค้งสนามเป้า ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี๑.๔ พระธรรมสิทธิมงคล (ฉิ้น โชติโก ป.ธ. …

Read More