Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ (page 30)

บริการของสำนักพุทธ

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๖

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระราชสารโมลี (เฉลิม วีรธมฺโม ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก) วัดนาควัชรโสภณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต)๑.๒ พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร ประโยค ๑ - ๒ น.ธ. เอก) วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธรรมยุต)๑.๓ พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน …

Read More

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๖

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระครูสิริคณาภรณ์ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี๑.๒ พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก) วัดกวิศราราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี๑.๓ พระครูวิสิฐธรรมรส (บุญสม ธมฺมรโส น.ธ. เอก) วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม ๒. อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ดังนี้ ๒.๑ อนุมัติให้ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ …

Read More

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๖

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระพินิตสมณการ วัดสหธรรมิการาม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่ายาง (ธรรมยุต)๑.๒ พระครูปริยัติวชิราทร (ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ. รป.ม.) วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูยาง ฝ่ายศาสนศึกษา๑.๓ พระครูสิริวชิราทร (น.ธ. เอก พ.ม.) วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูยาง ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑.๔ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก …

Read More

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๖

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ/พระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ พระราชปริยัติเวที (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ. ๘ พธ.บ. ศศ.ม.) วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม๑.๒ พระครูวิจิตรธรรมาทร วัดจตุคามมัชฌิมาราม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ๑.๓ พระครูอนุกูลสารกิจ วัดบำรุงรื่น แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง๑.๔ พระครูถิรธรรมคุณ วัดบ้านยาง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลถาวร๑.๕ พระปลัด สาคร ชาคโร วัดมะนาว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ …

Read More